محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که تلاش‌های زیادی برای ختم جنگ در افغانستان انجام شده و خطاب به گروه طالبان گفته که آنان در هرجای که بخواهند، آمادۀ مذاکره و گفت‌وگو می‌باشد.

این درحالی‌ست که گروه طالبان به تازه‌گی در مقاله‌یی گفته بود که آنان نیز خواهان پیوستن به حکومت کابل اند و اگر واقعیت دولت می‌خواهند که در افغانستان صلح بی‌آید، باید موافقت‌نامۀ امنیتی با امریکا را لغو نماید.

در مقالۀ گروه طالبان هم‌چنان گفته بود که صلح باید برای صلح باشد و از آن باید به شکل ابزاری استفاده نشود، صلح باید برای دست‌یابی به هدف استفاده نشود، نشست شعاری برای صلح نه‌ تنها در به وجود آمدن صلح کمک نمی‌کند، بل‌که باعث افزایش جنگ نیز می‌گردد.

رییس جمهور غنی روز گذشته در نشستی که با علمای دینی ولایت لغمان داشته به طور مشخص از لغو موافقت‌نامۀ امنیتی با امریکا چیزی بیان نکرده، اما گفته که برای پایان جنگ، تلاش‌های زیادی را به خرچ داده و هیچ بهانۀ را برای تدام جنگ در کشور باقی نگذاشته‌است.

آقای غنی می‌گوید، من حاضر هستم که در هرچایی با گروه طالبان مذاکره کنم، خرقۀ مبارک، مهترلام بابا و هرچایی دیگر را که  انتخاب می‌کنند.

شخص نخست کشور هم‌چنان یادآور شده که آتش‌بس سه روزه از نگاه شرعی مشکل ندارد، پس چرا تمدید نشود، برای تداوم جنگ چه دلایلی وجود دارند؟ شما نماینده‌گان من هستند و از آنان بپرسید که چه شرایطی دارند.

آقای غنی در عین زمان از علمای دینی می‌خواهد تا در عرصه‌های زراعت، احصایه و مبارزه با فساد سهم گیرند، زیرا در گذشته علما انتظام آب و سنجش زمین را انجام داده و نقش آنان در هر بخش بسیار با اهمیت است.

این درحالی‌ست که تلاش‌های دولت افغانستان برای مذاکره با گروه طالبان بیش‌تر از بیش افزایش یافته؛ اما شدیدا با بی میلی آن گروه روبرو شده‌است.