کمیسیون مستقل انتخابات آمار تازه‌یی از شمار ثبت نام کننده‌گان و نامزدان احتمالی شورای ملی در انتخابات پیش‌رو خبر می‌دهد.

عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات ام‌روز( چهارشنبه، ۲۳ جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که بیش از ۶ میلیون و یک صد هزار تن از شهروندان کشور برای انتخابات خود را ثبت نام کرده‌اند.

آقای صیاد گفت که از میان بیش از ۶ میلیون رای دهنده‌، بیش از ۴ از میلیون آن را، مردان و ۲ میلیون تن آن را زنان کشور تشکیل می‌دهد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که ثبت نام رای‌دهندگان در مرکز ولایت‌ها و ولسوالی‌ها خاتمه یافته و تنها در قریه‌های ولایت‌های کشور تا نیمۀ سرطان ادامه دارد.

او دلیل این موضوع را دیرآغاز شدن روند ثبت رای‌دهنده‌گان در روستاهای ولایت‌های کشور خواند.

وی در عین زمان که روند ثبت نام نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان نیز خاتمه یافته، معلومات ارایه کرد و افزود که در این مدت، ۲۳۹۶ تن، نام نویسی کرده‌است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از ۲۳۹۶ تن، ۱ هزارو ۹۸۱ نفر آن را مردان و ۳۸۱ تن دیگرشان  را زنان تشکیل می‌دهد.

وی گفت که روند ثبت نام رای دهنده‌گان نامزدان احتمالی در مراکز ولایت‌ها و ولسوالی خاتمه یافته و تنها این روند برای نامزدان شورای ولسوالی تا دو روز دیگر باقی مانده‌است.

وی گفت که برای شورای ولسوالی بیش از ۳ هزار تن خود را ثبت نام کرده که اشتراک زنان در آن خیلی کم بوده و به همین این روند تا دو روز دیگر تمدید شده‌است.