- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

کمیسیون انتخابات تصمیم خود را در پیوند به حوزه های انتخاباتی شورای ملی اعلام کرد

[1]

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده‌است که درماۀ حوت سال ۱۳۹۵، گزارش مطالعه‌های تخنیکی خود را در مورد کوچک‌تر ساختن حوزه‌های انتخابات به ارگ ریاست جمهوری ارایه نموده که رییس جمهور مشورۀ حقوقی را در این مورد ارایه کرده‌‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات با نشر خبرنامه‌یی گفته که به اساس جزء ۲ مادۀ سی و پنجم قانون انتخابات، به منظور تعیین حوزۀ‌های انتخاباتی و تقسیم آن به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی شورای ملی و شورای‌های ولسوالی را طوری تعیین می‌نماید که احکام فقره‌های ۴ و ۶ مادۀ ۸۳ قانون اساسی رعایت گردد.

در خبرنامه آمده که کمیسیون انتخابات مکلف است، به تاسی از حکم مادۀ سی و ششم قانون انتخابات حدود حوزه‌های انتخاباتی با ید حد اقل ۱۸۰ روز قبل از انتخابات گردد.

کمیسیون انتخابات گفته که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور مشوره حقوقی خود ضم مکتوب شمارۀ ۸۴۸ به تاریخ ۲۶ ماۀ ثور به کمیسیون ارسال کرده و مشوره داده که بنابر محدودیت زمانی، حوزه‌های انتخابات منبی بر هر ولایت، منحیث یک حوزه‌ انتخاباتی اجراات گردد.

در خبرنامه آمده، اینک کمیسیون اعلام می‌دارد، حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات شورای ملی سال ۱۳۹۷ کماکان ولایت بوده و برای ۱۰ کرسی کوچی‌ها و یک کرسی اهل هنود و سکها، تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می‌باشد.

این درحالی‌ست که قبل از این مشخص نشدن حوزه‌های انتخابات از سوی کمیسیون، هم‌واره مورد انتقاد نهادهای مدافع انتخابات قرار گرفته‌است.