داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت در پروسۀ ثبت نام رای‌دهنده‌گان برای انتخابات کامیاب نشود، افغانستان با بحران مواجه خواهد شد.

رییس اجرایی کشور، این سخن‌ را ام‌روز، در آغاز نشست شورای وزیران در کاخ سپیدار بیان کرد  و یک‌بار دیگر از شهروندان کشور خواست تا به شکل گسترده در انتخابات اشتراک نمایند.

آقای عبدالله گفت که احزاب و جریان سیاسی در دیدار با آنان خواهان برگزاری انتخابات شفاف می‌باشد و علاوه کرد که شماری از شهروندان کشور هنوز هم فکر می‌کنند که کارت سابق در انتخابات پشیرو قابل اعتبار می‌باشند.

آقای عبدالله گفت کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز کدام برنامه کامل اطلاعات‌دهی ندارد و افزود که این کم‌کاری آن کمیسیون و دولت افغانستان را نشان می‌دهد که شهروندان کشور چنین یک فکر را می‌کنند.

این عضو ارشد حکومت گفت که ثبت رای دهنده‌گان در این مقطع زمانی  با استفاده از شناس‌نامه‌های ورقی خیلی حساس می‌باشد، زیرا این ثبت نام قرارست در چهار انتخابات پیشرو از جمله شورای ملی، شورای ولسوالی‌ها، ریاست جمهوری و شورای ولایتی مورد استفاده قرار گیرد.

آقای عبدالله در آن نشست این را هم بیان کرد که کامیابی انتخابات در افغانستان مربوط به کامیابی در ثبت نام رای‌دهنده‌گان می‌باشد و علاوه کرد که اگر این روند با ناکامی مواجه شود، کشور با بحران مواجه خواهد شد.

وی در عین حال از شهروندان کشور خواست تا در این زمینه با کارمندان کمیسیون‌ مستقل انتخابات هم‌کاری همه‌جانبه داشته باشند.

این اظهارات رییس اجرایی کشور درحالی بیان می‌شود که روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان در کشور با بی میلی شهروندان مواجه شده و باعث نگرانی در افغانستان گردیده‌است.