کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید می‌کند که بودجۀ انتخابات شورای ملی فراهم گردیده و این نهاد آمادۀ برگزاری انتخابات به موقع می‌باشد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات ام‌روز در نشستی که با کارکنان جدید آن نهاد در کابل داشت، بیان کرد که کمیسیونش در جریان چند ماۀ گذشته، ۱۲ هزار کارمند استخدام کرده که پس از چهار روز آموزش در مرکز، به ولایت‌ها فرستاده می‌شوند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات برای کارمندان جدید آن کمیسیون گفت آنان باید اصل بی‌طرفی را در کارهای شان در نظر بگیرند و تاکید نمود که اندک‌ترین اشتباه‌ آنان، افغانستان را یک باردیگر به سوی بحران سوق می‌دهد.

از سوی‌هم، آقای صیاد افزود که پروسۀ ثبت نام را‌ی دهنده‌گان به تاریخ ۲۵ حمل سال روان خورشیدی در مراکز ولایت‌ها و سپس در ولسوالی‌‎ آغاز می‌گردد و علاوه کرد که تمام زمینه‌ها به شمول کتاب‌چه‌های ثبت نام، فراهم شده و به زودی به ولایت‌ها انتقال می‌گردد.

آقای صیاد در عین زمان؛ اما تاریخ ثبت نام نامزدان شورای ملی را مشخص نکرد؛ ولی اظهار کرد که به زودی مطابق قانون اعلام خواهد شد.

در این میان معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات خطاب به کارمندان جدید آن کمیسیون گفت که آنان مسؤولیت سنگینی را بردوش دارند و خاطر نشان ساخت شما زمانی می‌توانید، موفق شوید که حق را به حق دار بسپارید.

وی در عین حال به کارمندانی که در جریان کارشان به نفع کسی و یا ضرر کسی کار می‌کنند، هشدار داد که در صورتی به اثبات برسد، با آنان برخورد جدی قانون صورت می‌گیرد.

تاکید یک باردیگر کمیسیون مستقل انتخابات به برگزاری انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که شماری از نهاد ناظر بر این پروسه ملی، می‌گویند که آن نهاد نمی‌تواند انتخابات به موقع برگزار نماید.

گفتنی‌ست که کمیسیون مستقل انتخابات، ۱۶ سرطان سال روان خورشیدی را روز برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها تعیین کرده‌است.