جنرال جان نیکلسن، فرما‌ن‌ده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید سربازانش آمادۀ هم‌کاری همه‌جانبه در تامین امنیت انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها با نیروهای امنیتی افغان می‌باشند.

فرمان‌ده عمومی نیروهای خارجی این سخن‌ را در دیدار با ویس احمد برمک، وزیر امور داخله افغانستان بیان کرده و علاوه بر آن هردو طرف روی اجرای حقوق و امتیازات متقاعدین و تدویر برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای رهبری حوزه‌های امنیتی شهر کابل صحبت کرده‌اند.

وزارت امور داخله افغانستان با نشر خبرنامه‌یی به نقل از آقای برمک نگاشته که این وزارت به‌خاطر تامین امنیت انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها، آماده‌گی کامل دارد و افزوده که نیروهای امنیتی با حفظ بی‌طرفی نقش شان را ایفا خواهد کرد.

وزیر امور داخله افزوده که هرچند در ماه‌های اخیر، کارهای خوبی در سطح رهبری آن وزارت صورت گرفته؛ اما اظهار کرده که این پیش‌رفت‌ها بسنده نبوده و در جهت بهبود امور با تمام توان، این روند را به پیش خواهد برد.

از سوی‌هم، جنرال جان نیکلسن، فرمان‌ده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان افزوده که حمایت قاطع آماده‌است تا در تدویر برنامه‌های ظرفیت‌سازی برای پولیس کابل، وزارت داخله را هم‌کاری می‌نماید.