گزارش‌ها از ولایت غزنی می‌رسانند که تحصن‌کننده‌گان پس از تماس تیلفونی رییس جمهور غنی با آنان، شاهراه کابل- قندهار را به شکل مشروط باز کرده‌اند.

انجنیر عبدالکریم متین، والی ولایت غزنی نیز درصحبت با صدای امریکا تایید کرده که در جریان چند ساعت گذشته شاهراه کابل- قندهار بر روی مسافران باز شده‌است.

آقای متین گفته است که اعتراض‌کننده‌گان به صورت مشروط، شاهراه کابل- قندهار را بر روی موترهای سبزی‌ها، مسافران و مواشی باز کرده و اکنون آن شاهرا باز می‌باشد.

تحصن‌کننده‌گان نیز بیان کرده آنان شاهراه کابل- قندهار را با توجه به توافق صورت گرفته با دولت مرکزی، بر روی رفت‌‍وآمد کننده‎‌گان باز کرده‌اند

آنان گفته که شهدای شان را ام‌روز به خاک سپرده‌اند؛ اما تاکید کرد که تظاهرات آنان؛ تا زمان برآورده شدن خواست‌های آنان ادامه می‌یابد.

فاروق بویاک یکی از تنظیم‌ کننده‌گان تظاهرات گفته در صورتی تا یک هفتۀ دیگر دولت به خواست‌های آنان گوش ندهد، شاهراه کابل- قندهار دوباره مسدو خواهد شد.

این درحالی‌ست که محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در یک تماس تیلفونی، به تحصن‌کننده‌گان وعده داده‌است که آنان شهدای شان دفن نمایند و به خواست‌های شان رسیده‌گی می‌شود.

گفتنی‌ست که قبل از این نیز یک هیئت از سوی دولت مرکزی به ولایت غزنی فرستاده شده بود تا قناعت تظاهرات کننده‌گان به خاطر بازشدن شاهراه کابل- قندهار را به دست بیاورند کهبه دلیل گوناگون موفق نشده بوده‌است.

شاهراه کابل- قندهار از مدت یک هفته بدینسو بر روی رفت‌وآمدکننده‌گان از سوی اعتراض کننده‌گان مسدود بود.

قابل یادآوری‌ست که تظاهرات کننده‌گان پس از، آن شاهراه را مسدود کردند که دو تن از باشنده‌گان شیرآباد قره‌باغ غزنی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و دو تن دیگر شان ربوده شده‌اند.