ارگ ریاست جمهوری افغانستان از به امضا رسیدن قراردادهای اجرایوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات  فاز دوم بند برق کجکی و اعمار کانال داور و بند موسی قعله خبر می‌‎دهد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که قرارداد اجرایوی پروژۀ تولید برق ۱۰ میگاوات فازدوم بند برق کجکی و قرارداد  اعمار کانال زمین داور و بند موسی قعله روز گذشته با حضور رییس جمهور و رییس اجراییه کشور  با شرکت پیمان‌کار به امضا رسیده‌است.

ارگ گفته قرارداد اجرایوی پروژۀ تولید برق ۱۰۰ میگاوات فاز دوم بند برق کجکی میان محمد گل خلمی، معین وزارت انرژی و آب و سلیمان سیلیف رییس شرکت ۷۷ به امضا رسیده‌‍است.

به اساس معلومات ارایه شده، شرکت ۷۷ مبلغ ۱۷۵ میلیون دالر امریکایی را بالای آن پروژه سرمایه‌گذاری نموده و پروژه از طریق مشارکت عامه و خصوصی تحت مدل اعمار، بهره‌برداری و انتقال برای ۲۰ سال تطبیق می‌گردد.

از سوی هم کاخ ریاست جمهوری افزوده قرارداد اعمار کانال زمین داور و بند موسی قعله توسط نصیر احمد درانی، وزیر زراعت و سلیمان سیلیف، رییس شرکت ۷۷ به امضا رسید.

درخبرنامه گفته شده که با اعمار کانال زمین داور و بند موسی قلعه، سهولت‌های زیادی برای مردم محل از جمله رفع نیازمندی به مضوع مردم از ناحیۀ آب، جلوگیری از سیلاب‌ها، تولید برق، قابل زرع ساختن زمین‌های بیش‌تر، اب‌پاک آشامیدنی مساعد می‌گردد.