واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به اساس یازدهمین گزارش رده بدنی نهادهای پژوهشی که توسط دانش‌گاه پنسیلوانیا صورت گرفته، توانسته‌ که مقام پنجم را در میان مراکز تحقیقاتی آسیای میانه به دست‌ آورد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این واحد تحقیق توانسته که در بین ۶۵ نهاد پژوهشی در سطع آسیای میانه مقام پنجم و در بین ۱۴۵ نهاد پژوهشی مستقل جهان در مقام ۲۶ام را کسب نماید.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گوید که دانش‌گاه پنسیلوانیا همه‌ساله در مورد هم‌کاری انستیتوت‌های پالیسی محور در زمینۀ حکومت‌داری و جوامع مدنی در سراسر جهان بررسی‌های شان‌ را انجام می‌دهد که نهادش توانسته، منحیث یک مرکز تحقیقاتی معتبر در افغانستان مقام خود را در بین کشورهای جهان حفظ نماید.

 داکتر اورخلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت این یک دست آورد بزرگ برای تمام مردم افغانستان است و افزود که هم‌کاران ما بر اساس عالی‌ترین معیارها باجدیت کار می‌کنند تا تحقیقات با کیفیت بالا، مرتبط با پالیسس و مبتنی بر شواهد را تهیه نمایند.

گفتنی‌ست که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقلِ تحقیقاتیِ مستقر در کابل می‌‍باشد که در سال ۲۰۰۲ با همکاری جامعه بین المللی در افغانستان تاّسیس گردید.

به اساس اطلاعات به دست از این سازمان،  هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می‌باشد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با پالیسی‌سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصلین به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می‌نماید تا استفاده از نشرات مبنی بر شواهد و کتاب‌خانۀ این واحد ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شود.