امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حکم رییس جمهوری برکنار و شهلا حق، به عنوان سرپرست این اداره تعیین شده‌است.

بر بنیادی سندی که از سوی رسانه‌ها داخلی افغانستان به نشر رسیده، نشان می‌دهد که محمد اشرف غنی با صدور حکم شماره ۷۲۸ به تاریخ ۲۵ جدی سال ۱۳۹۶، شهلا حق را به عنوان سرپرست دبیرخانۀ کمیسیون متستقل انتخابات افغانستان تعیین نموده‌است.

در سند آمده که کمیسیون مستقل انتخابات در اواخر ماۀ عقرب سال روان، مکتوب سبک دوشی امام محمد وریماق را به ارگ ریاست جمهوری ارسال نموده‌ و خواسته  که شهلا حق را به جای وی معرفی نماید.

در مکتوب ارسال شدۀ  کمیسیون مستقل انتخابات آمده که این کمیسیون در یک زمان حساس قراردارد و شدیدا مصروف اتخاذ آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات پیش‌رو می‌باشد.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور روز گذشته، خواست کمیسیون مستقل انتخابات را قبول کرده و شهلا حق را تا زمان تعیین رییس دبیرخانۀ آن کمیسیون، در فرمانی به عنوان سرپرست تعیین کرده‌است.

گفتنی‌ست که شهلا حق، قبل از این در مقام رییس آموزش و ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه انجام می‌داد.

باید خاطرنشان ساخت که چند ماۀ قبل، گزارش‌های به نشر رسید که رییس جمهوری در نشستی به شدت از کارکردهای وریماچ انتقاد کرده و وی از مقامش برکنار کرده‌است.

 پس از نشر آن گزارش‌ها، امام محمد وریماچ، خبر برکنار شدنش از سوی رییس جمهوری را رد کرده و  رسما در نشست‌های کمیسیون مستقل انتخابات اشتراک می‌نمود.

تا حال آقای وریماچ، کمیسیون مستقل انتخابات و ارگ ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.