مسؤولان محلی در ولایت از دست‌گیری یک کارشناس در این ولایت خبر می‌دهند که به کشور ایران جاسوسی   می‌کرده‌است.

جیلانی فرهاد، سخن‌گوی والی هرات ام‌روز( دوشنبه، 25 جدی) در صحبت با خبرگزاری خامه‌پرس ضمن تایید این روی‌داد می‌گوید که کارشناس بازداشت شده، اسدالله رضایی نام دارد و در امور ریاست خدمات سکتوری این ولایت کارشناسی می‌نموده‌است.

او می‌گوید که این فرد زیر تعقیب منسوبین امنیت ملی از خیلی وقت بود که در نهایت ده‌روز قبل از مرکز ولایت بازداشت گردیده و در حال حاضر در کابل انتقال داده شده‌است.

از سوی‌هم منابع رسمی در ولایت هرات گفته‌انذ که اسدالله رضایی، کارشناس  این ولایت، از دیر زمانی اسناد و اطلاعات محرمانۀ حکومت را به مراکز استخباراتی ایران انتقال می‌داده‌است.

به اساس اطلاعات مسؤولان محلی در ولایت هرات، آقای رضایی از دو سال بدینسو به صفت کارشناس در امور ریاست خدمات سکتوری این ولایت، وظیفه انجام می‌داده‌است.

گفتنی‌ست که تا هنوز از نزدیکان اسدالله رضایی، کارشناس در امور خدمات سکتوری در این ارتباط چیزی نگفته‌است.

این درحالی‌ست که قبل از این نیز افرادی به اتهام جاسوسی به ایران در هرات بازداشت شده‌اند.

هرات در غرب افغانستان از جمله‌ ولایت‌های سرحدی با ایران است که روابط نزدیک با آن کشور دارند.