کمیتۀ المپیک آسیایی می‌گوید آماده است تا به خاطر برگزاری انتخابات شفاف کمیتۀ المپیک افغانستان هم‌کاری نماید.

حسین المسلم، رییس هیئت شورای المپیک آسیا روز گذشته با محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرد.

در این دیدار، محمد اشرف غنی گفته‌است که انتخابات کمیتۀ ملی المپیک افغانستان برگزار می‌شود و از هیئت خواسته تا طبق قوانین پذیرفته شده، در این زمینه هم‌کاری نماید.

به اساس خبرنامۀ ارگ، آقای غنی تاکید کرده که انتخابات فدراسیون‌ها در ولایت‌ها نیز بر اساس مقرره‌های المپیک برگزار خواهد شد و حکومت آمادۀ هرگونه هم‌کاری و تسهیلات لوژیستیکی و سیاسی است.

در همین رابطه، رییس هیئت شورای المپیک آسیا گفته که ما آماده هستیم تا در برگزاری انتخابات شفاف مطابق قوانین، کمیتۀ المپیک افغانستان را هم‌کاری کنیم.

حسین المسلم خاطرنشان ساخته که کمیتۀ المپیک آسیایی در سه ماه، تدارک لازم را به هدف برگزاری انتخابات ریاست کمیتۀ ملی المپیک، در هم‌کاری با بخش ورزش افغانستان روی‌دست گرفته آن را تطبیق خواهد کرد.

او گفته‌است که شورای المپیک آسیایی، زمینۀ حضور ورزش‌کاران از افغانستان را در مسابقات آسیایی جاکارتا که در ماه اگست سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود نیز مساعد خواهد کرد.

این در حالی‌ست که در چندسال اخیر، بر سر ریاست کمیتۀ ملی المپیک افغانستان کش‌وگیرهایی وجود داشته‌است.