محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور از بابت این‌که از بین فهرست باقی‌ماندۀ کاندیدان، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، انتخاب نشده، حکمی را به منظور آغار کار کمیتۀ قبلی گزینش، صادر نمود.

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور کشور، حکم خود را در مورد آغاز کار کمیتۀ قبلی گزینش جهت تعیین عضویت بست کمبود کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته صادر نموده‌‎است.

دفتر رسانه‌های کاخ ریاست جمهوری گفته که بادرنظر داشت اهمیت انتخابات، منحیث یک پروسۀ ملی، به افراد شایسته و با تجربه به‌خاطر برگزاری به‌تر آن نیاز است.

مسؤولان مطبوعاتی ارگ گفته که از بین فهرست باقی‌ماندۀ کاندیدان، رییس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین نگردید و به همین دلیل رهبری حکومت تصمیم اتخاذ نمود تا حکمی را جهت آغاز کار کمیتۀ گزینش صادر نماید.

رییس جمهور کشور گفته که کمیتۀ قبلی گزینش سر از تاریخ صدور حکم، مطابق مادۀ ۱۳ قانون انتخابات، رییس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین نماید.

رییس جمهور کشور تاکید کردکه کمیتۀ مذکور اجراات خود را طبق احکام قانون انتخابات و طرزالعمل مربوط، تنظیم نمایند.

این درحالی‌ست که حدود ۱۰ روز قبل، نجیب‌الله احمدزی، رییس قبلی کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه‌اش از سوی رییس جمهور کشور، برکنار شد.

مطابق قانون، پس از برکنار رییس کمیسیون مستقل انتخابات، رییس جمهور باید در خلال یک هفته، رییس جدید کمیسیون را معرفی نماید، اما حالا که هنوز ۱۰ روز، از این قضیه می‌گذرد، چنین یک‌کاری صورت نگرفته‌است.