در حالی که بخشی بزرگی از مردم افغانستان هنوز از نعمت برق بی‌بهره‌اند، وزارت انرژی و آب از تهیۀ استراتیژی پنج‌ساله و گنجانیدن تجارت بین‌المللی برق در این استراتیژی خبر می‌دهد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب امروز در یک نشست خبری گفت که استراتیژی پنج‌ساله‌یی را به هدف خودکفایی برق کشور تهیه کرده‌اند.

آقای عثمانی گفت که این راه‌برد در سه بخش آماده شده که بخش اول دو موضوع مهم و حیاتی ایجاد زیرساخت‌ها در بخش برق و دوم تولید انرژی برق از منابع داخلی است و سپس بخش سوم پایداری انرژی برق است.

وزیر انرژی و آب یادآور شد که در بخش دوم یا تولید انرژی در استراتیژی پنج‌ساله برای خودکفایی برق کشور، تجارت بین‌المللی برق نیز شامل است که پروژه‌های متعددی را در بر می‌گیرد.

به گفتۀ عثمانی، در مرحلۀ سوم استراتیژی پنج‌ساله بحث پایداری انرژی در نظر گرفته شده و ضرورت‌های جهانی از جمله استفاده ازانرژی پاک و موثریت در این بخش به دوش افغانستان گذشته شده‌است.

در حال حاضر افغانستان با آن‌که سرشار از منابع تولید انرژی و دریاهاست، تنها قسمت اندکش به تولید داخلی انرژی متکی است و بخش بزرگ برق مورد نیازش را از کشورهای هم‌سایه وارد می‌کند.

اگرچه در سه سال اخیر چند بند، از جمله بند سلما در هرات نیز تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده ویا هم قرارداد ساخت و بازسازی آن‌ها آغاز گردیده‌است.

اما تا هنوز تنها برخی از شهرهای بزرگ افغانستان آن‌هم به گونۀ ناکافی از انرژی برق برخوردارند و بخش‌های دوردست کشور از این امر مستثنا هستند.

با این حال، وزارت انرژی و آب می‌گوید قرار است در بخش تولید ۲۰۰۰ میگاوات برق، شش شش ملیارد دالر به خاطر خودکفایی افغانستان از این ناحیه، سرمایه‌گذاری صورت گیرد.