شماری از مقام‌های دولتی به استقبال اولین خلبان زن افغان که پس از سفر از ۱۶ کشور جهان به افغانستان آمده‌است، به فرودگاۀ بین‌المللی حامد کرزی درکابل رفته‌اند.

انجینر خان محمد، معاون اول ریاست اجراییه، محمود شاه حبیبی رییس عمومی ادارۀ مستقل هوانوردی و دلبرنظری وزیر امور زنان از جمله مقام‌های دولتی بودند که به نماینده‌گی از دولت افغانستان به استقبال وی رفته‌است.

شایسته واعظ اولین خلبان زن است که پس از سفر از ۱۶ کشور جهان ام‌روز وارد کابل شد و قصد دارد که تمام کشورهای جهان را با یک هواپیمای کوچک سفر کند.

این خلبان زن افغان می‌گوید که تصمیم دارد که تا با پرواز در یک هواپیما کوچک، ریکارد سفر جوان‌ترین خلبان زن به دور جهان را به ثبت برساند.

گفتنی‌ست که شایسته واعظ اولین خلبان زن افغان در بخش هوانوردی ملکی است که سفرش را به تاریخ ۱۳ می سال ۲۰۱۷ به منظور سفر به دورادور جهان آغاز کرده و در ادامۀ سفرهایش به کابل رسیده‌است.

باید خاطرنشان ساخت که شایسته واعظ از دانش‌گاۀ ایمبری ریدل امریکا در بخش هوانوردی ملکی تحصیل کرده و می‌خواهد با این اقدامش روحیۀ تازه‌تر به هم نسل‌های افغانش بدهد.