مقام‌ها در وزارت مالیۀ افغانستان می‌گویند حکومت با ارایۀ گزارش جهت جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریزم توانست که خود را از لست خطرات نهاد FATF خارج کند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان می‌گوید که گروپ اقدامات مالی بین‌المللی یا FATF در جلسۀ ارزیابی مورخ ۲۳ جون ۲۰۱۷ خویش پیش‌رفت‌های افغانستان را در زمینۀ اتخاذ تدابیر و تطبیق اقدام‌های عملی جهت جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریزم مثبت ارزیابی کرده‌است.

آقای حکیمی گفته‌است که نقش افغانستان در این راستا موفق بوده و این دلیل شده‌است تا این نهاد افغانستان را از لیست کشورهای دارای خطر مالی بیرون کند.

به اساس درخواست گروپ اقدامات مالی بین‌المللی، تمام کشورها مکلف‌اند تا در زمینه‌های جلوگیری از پول‌شویی و تمویل تروریزم راه‌کار‌های مناسب روی دست گیرند تا علیه پدیده‌های فوق مبارزه نمایند.

آقای حکیمی خاطر نشان ساخته‌ که افغانستان توانست که با تصویب قوانین در عرصه‌های متذکره و ایجاد ساختارهای موثر در ارزیابی اخیر این گروپ از ردیف خاکستری به سفید عالی صعود نماید.

گروه اقدامات مالی بین‌المللی یک نهاد سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شده‌‌است.

هدف این گروپ مبارزه با تامین مالی تروریزم است که مقر اصلی آن در سازمان هم‌کاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.