محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از نماینده‌گان شورای ملی که برای حل منازعۀ متعرضان گماشته شده‌اند، گفته‌است که خواست‌های مشروع آن‌ها قبول می‌شود.

رییس جمهور کشور در دیداری که با شماری از نماینده‌گان شام روز گذشته داشت،  با ذکر حمله‌های تروریستی اخیر گفت که هدف تروریستان به چالش کشاندن دست‌آورد‌های افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشند.

وی در عین حال از شورای ملی خواست؛ تا در این برهۀ خاص زمانی، از خانۀ ملت صدای وحدت و هم‌دلی بلند کند.

آقای غنی در ادامۀ سخنانش افزود که دولت مکلف است که تا به خواست‌های مشروع مردم رسیده‌گی کند و هر پیش‌نهاد مشروع مورد قبول ماست.

رییس جمهور کشور گفت که ما در کنار اجماع سیاسی، ضرورت داریم که روی مدیریت امنیتی کابل و حاکمیت قانون نیز اجماع داشته باشیم.

در عین حال رییس شورای ملی گفت که وضعیت موجود در داخل شهر کابل سبب نگرانی مردم و موسسه‌های بین‌المللی شده و به همین خاطر از رییس جمهور خواست تا این مشکل به زودی خاتمه یابد.

عبدالقیوم سجادی از اعضای دیگر شورای ملی با توجه خواست‌های متعرض‌کننده‌گان خطاب به دولت گفت که انرژی هم‌وطنان ما نباید برای تقابل با هم‌دیگر به مصرف برسد ، بل‌که آنرا باید در برابر دشمن استفاده کنیم.

این درحالی‌ست که تحصن متعرض‌کننده‌گان وارد دهمین روز شده و خواست‌های آن‌ها برکناری شماری از مقام‌های بلند رتبۀ دولتی در افغانستان می‌باشند.