مقام‌های دپلماتیک پاکستان ادعا می‌کنند که رهبران شبکۀ تروریستی حقانی در پاکستان حضور ندارند و به افغانستان رفته‌اند.

اعزاز احمد چودری، سفیر پاکستان در ایالات متحدۀ امریکا ادعا می‌کند که پس از عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی، رهبران شبکۀ حقانی از پاکستان رفته‌اند.

او گفته‌است که مقام‌های حکومت افغانستان ناکامی خود را بالای پاکستان می‌گذارند و باید توجه‌شان را در افغانستان بالای شبکۀ حقانی متمرکز کنند.

این در حالی‌ست که حکومت افغانستان باور دارد پاکستان از گروه‌های هراس‌افگن حمایت می‌کند و سران شبکۀ حقانی نیز در ان کشور حضور دارند.

به گفتۀ حکومت، نه تنها سران شبکۀ تروریستی حقانی که رهبران گروه طالبان و شوراهای کویته و پشاور نیز در آن کشور حضور دارند.

این اظهارات پس از آن است که حملۀ خونین هفتۀ گذشته در کابل را به گفتۀ حکومت افغانستان شبکۀ حقانی به هم‌کاری مستقیم استخبارات پاکستان انجام داده‌است.