parliament

حکومت افغانستان دادن یک کرسی برای اهل شهروندان اهل هنود افغانستان در مجلس نماینده‌گان و تخصیص ۲۵ درصد سهم زنان در شورای ملی و شوراهای ولایتی را در قانون انتخابات گنجانیده‌است.

روز گذشته در نشست کابینه به رهبری رییس جمهور غنی در کاخ ریاست جمهوری طرح قانون انتخابات به بحث گرفته شده‌است.

کاخ ریاست جمهوری می‌گوید این قانون ۱۶ فصل و ۱۰۹ ماده دارد که به هدف تنظیم امور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی، شوراهای ولایتی، ولسوالی و قریه و شهردارها و اعضای مجالس شهرداری، فراهم‌نمودن زمینۀ برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه، تنظیم امور مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از مسایل دیگر مربوط به انتخابات ریاست می‌باشد.

بر بنیاد این گزارش، تغییرات جدیدی از جمله اختصاص یک کرسی در مجلس نماینده‌گان برای شهروندان اهل هنود افغانستان، اختصاص حد اقل ۲۵ درصد کرسی‌های شورای ملی و شوراهای ولایتی برای زنان و تمدید اعضای کمیسیون انتخابات پس از پنج‌سال در قانون انتخابات آمده‌است.

پیش از این برای شهروندان اهل هنود افغانستان هیچ چوکی انتخابی ویا انتصابی در نظر گرفته نشده بود و نظر موافق و مخالف شماری از نماینده‌گان را نیز در پی داشت.

با این حال این قانون پس از گفت‌گو از نشست کابینه به خاطر بررسی این قانون یک کمیته را موظف نموده تا یک‌بار دیگر آن را مورد بررسی قرار داده در هفتۀ جاری برای بار دوم به نشست کابینه حاضر نمایند.