DSC00839

به تعداد ۴۵ تن از مخالفین دولت از قریه جات مختلف ولسوالی بغلان مرکزی به سرگروپ سه قوماندان بنام های قوماندان محمد داود، قوماندان عبدالواحد و قوماندان عیدی محمد مشهور به شمس الحق سلاح های شان را به زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.

این محفل که در ریاست امنیت ملی ولایت بغلان راه اندازی شده بود از تسلیمی این افراد از سوی مقامات دولتی استقبال صورت گرفته یک اقدام نیک بخاطر ساختن کشور و یک گام مثبت جهت تأمین امنیت خوانده

وعده داده شد که دولت میکوشد برای این پیوست شدگان زمینه کار را محیا سازد

این درحالیست که برای مخالفین که قبلاً به این پروسه پیوسته بودند فعلاً در ریاست های کار و امور اجتماعی ریاست فواید عام و باغداری در وظایف گماشته شده است