Shafiqullah Tahiri Afghan NDS Spokesman

ریاست امنیت ملی افغانستان نزدیک به ۸۰۰۰ کیلواگرام مواد انفجاری را که در یک عراده موتر کارگذاری شده بود از شهر کابل بدست آوردند.

به اساس معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان این مقدار بزرگ مواد انفجاری از قریه آلو خیل مربوطات حوزه ۱۶ کابل بدست آمده است که در ارتباط به این قضیه ۵ تروریست کشته و دو تن دیگر آنان بازداشت شده اند.

شفیق الله طاهری معاون سخنگوی امنیت ملی به روز جمعه به رسانه ها گفت: “موظفین ریاست امنیت ملی از انفجار نزدیک به ۸۰۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری کارگذاری شده در یک عراده مودر در شهر کابل جلوگیری کردند. اگر ازین حمله جلوگیری نمیشد شهر کابل شاهد بی سابقه ترین انفجار مرگ بار می بود.”

طاهری می افزاید که قدرت تخریب این مقدار مواد منفجره بیش از ۱۵۰۰ متر بر ۱۵۰۰ متر تخمین شده است.

گفته میشود این حمله ی احتمالی بزرگ از سوی شبکه حقانی و شورای کویته در کشور پاکستان طراحی شده بود تا در مراسم سال نو همشهریان کابل را به خاک و خون بکشاند اما خوشبختانه توسط نیروهای امنیت ملی کشف و خنثی شد.