sahki mushwani

مجلس نماینده‌گان افغانستان تصمیم دارد غلام سخی مشوانی، نمایندۀ مردم کنر را به خاطر حملۀ فزیکی بالای یکی از وزیران کابینه تبرئه کند.

مجلس نماینده‌گان امروز سه‌شنبه(۲۵ حمل) وزیران مالیه، احیا و انکشاف دهات و فواید عامه را به خاطر پاسخ‌دهی دعوت کرده بود و در این جریان غلام سخی مشوانی بالای نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات حملۀ فزیکی کرد.

او در آغاز از یخن دبیر مجلس نماینده‌گان گرفت و پس از آن به جایی که وزیران نشسته بودند ربته و با ورق‌های دست‌داشته‌اش به سر نصیر احمد درانی کوبید.

پس از این موضوع ظاهر قدیر معاون اول مجلس بالای نگه‌بانان فریاد زد که مشوانی را از تالار بیرون سازند و اعضای مجلس واکنش‌های تندی را در این زمینه داشتند.

شماری از اعضای مجلس گفتند پرسش‌هایی را که از وزیران دارند با عمل‌کرد مشوانی فراموش کردند و این توهین به نماینده‌گان و مردم افغانستان است.

عبدالستار خواصی، عضو مجلس گفت که هر وکیل در صورت حمل سلاح به داخل تالار، غیر حاضری بیش از سه‌ماه و حملۀ فزیکی بالای رییس و هیئت اداری در هنگام جلسات رسمی، به آرای یک‌سوم نماینده‌گان باید از ده روز تا یک‌سال وظیفه‌اش به تعلیق در آید.

نماینده‌گان تصمیم گرفتند تا در نشست روز شنبۀ هفتۀ آینده تعلیق کار غلام سخی مشوانی را مطرح کرده و آن را به بررسی بگیرند. در صورتی که یک‌سوم اعضای مجلس به خاطر تعلیق کار اقای مشوانی امضا جمع کنند، کار او برای مدت در نظر گرفته شده از سوی مجلس به تعلیق خواهد رفت.

اما وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید حاجی غلام سخی مشوانی به دلیل این‌که پیش‌نهادهایش در مورد سهم‌داشتن در پروژه‌های انکشافی و گماشتن افرادش در ادارات رد شده اقدام به چنین کاری کرده‌است.

آقای درانی در مجلس گفت غلام سخی مشوانی یک پروژه را برای مدت سه‌سال به خاطر دریافت ۲۰درصد سهم آن به گروگان گرفته بود و از او چندین بار درخواست کرد که پروژه را به گروگان نگیرد.

به گفتۀ وزیر انکشاف دهات این پروژه که به ولایت کنر اختصاص داده شده بود، این وزارت چندین بار خواهان گذشتن مشوانی از این خواست شده و با دیگر نماینده‌گان کنر هم در میان گذاشته اما آنان هم کاری نکرده‌اند.

درانی گفت که دو بار از نماینده‌گان کنر خواستم مشکل را حل کنند، در غیر آن این پروژه به دیگر ولایت انتقال خواهد کرد و چهار بار به والی مکتوب رسمی فرستادم که اگر به جای دیگر کنر انتقال نکند، پروژه به بخش دیگر کشور داده خواهد شد.

او گفت سرانجام والی کنونی کنر دانش‌گاه کنر را در نظر گرفت و من گفتم این پروژه به دانش‌گاه کنر انتقال کند و مشوانی صاحب حق ندارد در آن مداخله نماید.

نصیر درانی گفت مشوانی یکی از افراد را آورد که در یکی از ولایت‌ها مقرر کنم، من گفتم بسیار می‌بخشید مقرر کردن نمی‌توانم و ورق‌ها را پاره کرده رفت.

این تنش میان وزیر و نماینده‌گان پارلمان در حالی‌ست که تا به حال گفته‌های زیادی از توافق‌ها میان وزیران ونماینده‌گان در مورد گرفتن پروژه‌های مختلف یا گماشتن افراد در پست‌ها وجود داشته‌است.

حتا خود پارلمان بارها موضوع گرفتن پول توسط شماری از نماینده‌گان از وزیران کابینه به خاطر دادن رای اعتماد به آنان را مطرح کرده‌است.