azmon

شرکت آزمون، به حمایت و هم‌کاری فنی شرکت پیوست برنامه‌یی را راه‌اندازی نموده که بر اساس آن دانش‌آموزان می‌توانند آموزش‌های مضامین کانکور را از طریق مبایل فرا گیرند.

در اعلامیۀ مشترکی که از سوی شرکت‌های آزمون و کانکور به نشر رسیده آمده‌است «اپلیکیشن» آزمون که در حال حاضر در مبایل‌های هوشمند «اندراید» قابل استفاده می‌باشد، متشکل از مجموعه‌یی از محتویات درس‌های اصلاح‌شدۀ صنف هفت تا دوازدۀ مکتب است.

در اعلامیه گفته شده که محتویات این برنامه توسط به‌ترین استادان آزمون به گونۀ مسلکی و مطابق نصاب آموزشی آماده گردیده تا دانش‌آموزان با استفاده از مبایل هوش‌مند بتوانند از این برنامه در مرکز و ولایت‌های کشور استفاده نمایند.

این برنامه که به زبان‌های فارسی و پشتو قابل استفاده است، هفت هزار سوال مشابه به امتحان کانکور و روش حل سوال‌ها را دارا است و بیش از 300 ویدیوی درسی مضمون‌های ساینسی را که توسط استادان آزمون به شکل مسلکی و معیاری تدریس و رایگاه در اختیار دانش‌آموزان قرار داده شده، در خود دارد.

اعلامیه می‌افزاید که هدف از راه‌اندازی این برنامه دست‌رسی دانش‌آموزان به محتویان با کیفیت و اصلاح‌شدۀ آموزش‌های مکتب و ارتقای سویۀ تعلمی آنان به گونۀ یک‌سان در سراسر کشور می‌باشد تا آماده‌گی‌هایی را به هدف سپری‌نمودن امتحان کانکور داشته باشند.

هم‌چنان در اعلامیه گفته شده که در این برنامه شاگردان می‌توانند پیش‌رفت خود را در تمام مضمون‌ها ویا در یک مضمون مشخص مشاهده و دنبال نمایند و حتا نتایج‌شان را با اوسط نتایج عمومی دانش‌آموزان در سطح کشور مقایسه و پی‌گیری کنند.

شرکت‌های ازمون و پیوست می‌گویند که این ویژه‌گی سبب تمرکز دانش‌آموزان بالای مضامینی که در آن ضعیف اند یا برای‌شان مهم است می‌شود و بخش تمرین امتحانات مضمون‌های خاص و تمرین امتحانات کوتاه با درنظرداشت زمان‌سنج، شاگردان را زودتر و به‌تر آماده به امتحان کانکور می‌سازد.