pho-day-raise-gas-price

وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تا چند روز دیگر قیمت گاز در کشور پایین خواهد آمد.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز گذشته در مجلس نماینده‌گان گفت دلیل این‌که مواد نفتی در افغانستان قیمت شده پاک‌کاری فابریکه‌های نفتی ترکمنستان و بلندرفتن اسعار خارجی است.

آقای رسا گفت گاز ترکمنستان به افغانستان ارزان تمام می‌شود و پاک‌کاری فابریکه‌های گاز ترکمنستان سبب توقف ورود گاز به افغانستان شده‌است.

  او افزود تا سه چهار روز دیگر پاک‌کاری این فابریکه‌ها تمام شده با ورود گاز ترکمنستان، دوباره قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت.

این در حالی‌ست که قیمت گاز در کشور افزایش یافته، شهروندان از این ناحیه به شدت نگرانی دارند و هوا نیز هرروز بیش‌تر در حال سردشدن است. پیش از این قیمت هر کیلو گاز از ۴۰ تا ۴۵ افغانی بود اما اکنون به ۷۰ افغانی رسیده‌است.

در همین حال وزیر تجارت افزود بیش‌تر مشکل در حال حاضر در بخش ترانسپورت است و این نیز سبب می‌شود تا قیمت گاز افزایش یابد.

او یادآور شد حکومت افغانستان یک برنامه را پیش‌نهاد کرده که بر اساس آن در آقینه و تورغندی ترمینل‌هایی ساخته شود و تا چند ماه دیگر پایپ‌لاین گاز ترکمنستان به بندر آقینه خواهد رسید.

به گفتۀ وزیر تجارت حکومت افغانستان تصمیم دارد تا ذخایر گاز در دوطرف مرز ساخته شود، گاز به گونۀ مستقیم به افغانستان انتقال یابد و دیگر به مصرف ترانسپورت نباشد.