thb-IMG_2224-edited212201042151734ریاست مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از سوی حکومت به وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی ارتقا داده شد.

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور روز چهارشنبه(29 میزان) در کابل گفت که این اداره قبلا به نام ریاست بود و در تعمیرهای موقت کرایی یا غیر کرایی کار می‌کرد.

او افزود که با یک دید استراتیژیک به این موضوع دیده شده و این اداره ارتقا داده شده و تقویت نیز خواهد شد.

معاون دوم رییس جمهور ارتقای ریاست مبارزه با حوادث طبیعی را به وزارت یک گام آغازین عنوان کرده گفت که باید از نگاه جای‌گاه حقوقی، اداری و پروژه‌ها تقویت گردد.

حکومت وحدت ملی ویس برمک را که تجربۀ وزارت در حکومت پیشین را نیز دارد به عنوان وزیر مبارزه با حوادث طبیعی مقرر کرد.

وزارت مبارزه با حوادث طبیعی پیش از این با تشکیل کوچک‌تر ریاست در بخش اقدام‌های پیش‌گیرانه یا پس از روی‌دادهای طبیعی در افغانستان کار می‌کرد.