Refugeeنشست وزیران کشورهای اتحادیۀ اروپا در مورد تقسیم پذیرش پناه‌جویان بی‌نتیجه پایان یافت و مجارستان تصمیم گرفته تا مرز اصلی‌اش با صربستان را ببندد.

دیمیتریس آوراموپولوس، مسؤول ارشد امور پناهنده‌گی در اتحادیۀ اروپا امروز گفته‌است که نشست اضطراری وزیران کشورهای اتحادیه در مورد پناه‌جویان نتیجۀ دل‌خواه نداشته‌است.

در همین حال آلمان که از نخستین کشورهای خواستار پذیرش پناه‌جویان در اروپا بود دوروز پیش اعلام کرد که به گونۀ موقت تدابیر کنترول مرزی‌اش با اتریش را روی‌دست می‌گیرد.

به دنبال هجوم بی‌سابقۀ پناه‌جویان به طرف اروپا، اتریش و سلواکیا با پیروی از آلمان اقدامات تازه‌یی را روی دست گرفته و در پی شدت کنترول مرزهای‌شان شده‌اند.

در میان این پناه‌جویان هزاران تن از شهروندان افغانستان نیز شامل می‌باشند که در پی افزایش ناامنی و مشکلات، راه اروپا را در پیش گرفته‌اند.

اعضای اتحادیۀ اروپا در صدد جادادن به ۱۲۰ هزار پناه‌جو بودند اما اکنون گفته می‌شود برخی از کشورها در مرکز و شرق اروپا با این مورد مخالف اند.