اشرف-غنی احمدزی ۰۱۶

رییس جمهور افغانستان می‌گوید نصاب کنونی آموزشی و تحصیلی در افغانستان پاسخ‌گوی نیازمندی‌ها نیست.

محمد اشرف غنی روز گذشته در دیدار با اعضای شورای عالی منابع بشری در کاخ ریاست جمهوری گفته‌است که بالای نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان باید بحث همه‌جانبه صورت گیرد.

او تاکید کرده‌است که نصاب آموزشی کنونی پاسخ‌گوی نیازمندی‌های بازار کار نیست.

رییس جمهور غنی یادآور شده که در سیستم آموزشی مکتب‌ها، انستیتوت‌های مسلکی و آموزش‌های عالی و هم‌چنان دانش‌گاه‌ها تجدید نظر خواهد شد.

آقای غنی هم‌چنان گفته‌است که توانایی منابع بشری برای آیندۀ افغانستان مهم است و در این مورد باید توجه جدی شود.

غنی در مورد ظرفیت کاری و مداخله‌های وظیفه‌یی نیز گفته‌است که حکومت افغانستان در ماه‌های آینده روی اولویت‌های کاری وزارت‌خانه‌ها تمرکز خواهد کرد تا نهادهای حکومتی بر بنیاد نیاز مردم و برنامۀ حکومت کار کنند.