Untitledنیروهای امنیت ملی یک مخفی‌گاه جنگ‌افزار شبکۀ حقانی را در ولایت پکتیا کشف و به دست آورده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که یک ذخیره‌گاه مخفی جنگ‌افزارهای شبکۀ حقانی را در بخش‌هایی از ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا به دست آمده‌است.

این مخفی‌گاه جنگ‌افزار طی یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیت ملی به دست آمده‌است.

در این جنگ‌افزار مقدار زیادی نارنجک، چندین فیر مرمی بم‌افگن، تفنگچه، تفنگ ۱۱تکه، دریشی نظامی، پرتله و هزارها فیر مرمی گوناگون با مقداری از وسایل و تجهیزات نظامی به دست آمده‌است.

ریاست امنیت ملی می‌گوید که در ارتباط به این قضیه یک تن به نام بهاؤالدین بازداشت گردیده‌است.