B7DfZ2ACUAET9s1در يكدهه گذشته دست آورد هاي ورزشكاران كشور قابل توجه و حايز اهميت است، چون اين دست آرودهاي ورزشي بود كه در گاه شمار اين دهه روزهاي مسرت بخش و لبخند آفرين را نثار تاريخ و مردم رنجديده افغانستان نمود.

در كشوري كه هر روزِ آن با صداي انفجار و انتحار آغاز و خوان شام غريبان و فقيرانش با خون و سوگواري پهن است، اين روزهاي كه حد اقل شادماني خلق نموده است نعمت بزرگ و بسا يادماندي است.

كاروان ورزش افغانستان در رشته هاي مختلف در كنار همه چالش ها و سختي هاي روزگار، دست آوردهاي مهمي را در كارنامه دارند.

تيم ملي فوتبال افغانستان با رسيدن به سكوي قهرماني كشورهاي جنوب آسيا بزرگترين جشن سراسري را در تاريخ افغانستان رقم زد. جشنيكه در آن اشك شوق از چشمه سار كوهساران وطن از پامير گرفته تا اخرين نقطه هاي هندوكش و سپين غر موج ميزد و همه ي افغانها از فقير تا غني، از اهل رسانه  تا مردم عادي با لبخند غرور آفرين به افتخار نسل صلح و اميد افغانستان رقص و پاي كوبي كردند.

تيم ملي كركيت كشور در رقابت هاي جهاني توب ميزند و با برگشت از هر مسابقه با لقب قهرماني و ناييب قهرماني، به مردم خود شادماني هديه ميكند.

در آخرين رقابت هاي امسال  تيم پرقدرت و سابقه دار پاكستان را شكست داد اين مسابقه با حضور داشت ريس جمهور افغانستان و نخست وزير پاكستان برگزار شده بود و جاي سعادت است كه تيم جوان ما به اين كاميابي نائل و بازي اقتدار كشور را تمثيل نمود.

جوانان تكواندو كار كشور نخستين مدال المپيك را به افغانستان آورد، درخشش چهره هاي جوان و قهرمان چون روح الله نيكپاه و نثار احمد بهاوي در رقابت هاي المپيك در خور قدرداني است.

رشته رزمي جيدو با داشتن كرام الدين و…. قهرماني هاو مدال هاي فراواني در كار نامه دارد و بيرق سه رنگ كشور در هر مسابقه با آهنگ پيروزي به اهتزاز مي آيد.

ولي در پهلوي اين همه دست آرودها آيا واقعن ورزشكاران ما امنيت جاني دارند آيا مسؤلين  خبر دارند كه اين ورزشكاران با چه مشكلات دست و گريبان اند.

در تازه ترين مورد سر مربي تيم ملي فوتبال أقاي محمد يوسف كارگر از سوي افراد ناشناس در قلب شهر كابل با ضربات چاقو زخمي ميشود.

الياس امين يار قهرمان رشته كورش –  جيدو به شكل مرموزي به قتل ميرسد ولي با سپري شدن چند ماه ديگر كسي يادي هم نميكند كه ان قهرمان چگونه ترور شد، نهادي هاي كشفي و امنيتي ديگر دوسيه قتل اورا به تاق فراموشي سپرده است و از نهادهاي عدلي كه خود تا گلو در فساد غرق است نبايد گلايه كرد.

 در رشته هاي ورزشي قهرمانان أواره و دور از وطن هم داريم، ورزشكاران كه صاحب مدال و مقام قهرماني از چند كشور هستند، در اين ميان نميشود نورالله ملنگ را فراموش كرد. جواينكه از چندين مسابقات كشور هاي آسياي مدال طلا و قهرماني را در تاريخ جيدو ثبت نموده است در سال جاري بهترين ورزشكار كشور ناروي و با مدال افتخاري پادشاه اين كشور روزگار غربتش را رنگ ورزشي داده است.

نورالله نيز همانند الياس از سوي افراد زورمند مورد تهديد بود و نقشه هاي قتلش طرح شده بود كه مجبورا وطن را ترك و در غربت زندگي ميكند، شايد بخت ياري اش كرد غيرآن پيشتر از الياس امين يار سر به نيست ميشد.

جاي تاسف اينجاست كه در مقابل اين همه قرباني هاي خانواده ورزش نهادهاي مسؤول خاموش و كميته ملي المپيك و اداره ورزش و تربيت بدني بالاي كرسي و صلاحيت هاي و ظيفوي مصروف دعوا و جنجال است.

حتي نهاد هاي جامعه مدني و حقوق بشري در پيوند به قتل الياس  و حمله برجان سر مربي تيم ملي فوتبال يك اعلاميه هم صادر نكرده است.

براي محترم کارگر فرزند صديق و خلف وطن، صحتمندي كامل و همه جامعه ورزشي كشور اروزي موفقيت بيشتر دارم و اميد روزگاري فرا برسد كه اين فرزندان عزيز كشور ديگر در خطر و تهديد نباشند.

ابوذر علي مصباح

تكواندو كار و نويسنده