01nicolashaysomسازمان ملل متحد از اعلام فهرست نامزدوزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی استقبال می‌کند.

دفتر نماینده‌گای سازمان ملل متحد در کابل با نشر خبرنامه‌یی از قول نیکولاس هیسم، فرستادۀ ویژۀ سرمنشی این برای افغانستان می‌گوید که روحیۀ هم‌کاری میان رییس جمهور و رییس اجرایی در توافق نامزدان یک نقطۀ خوش‌بینی برای مشارکت و هم‌کاری آنان است.

آقای هیسم اظهار امیدواری کرده‌است که در وضعیت کنونی که افغانستان به آن مواجه است این روند به موقع و به شیوۀ عادی به پایان برسد.

فرستادۀ سرمنشی ملل متحد به ادامۀ هم‌کاری با افغانستان تاکید می‌کند و می‌افزاید که برای کار با تمام وزیران و مقام‌های جدید در زمینۀ پشتی‌بانی از فعالیت‌های دولت، به سوی آینده نگاه می‌کند.

فهرست نامزدان کابینۀ حکومت وحدت ملی پس از حدود سه و نیم‌ماه تاخیر، سرانجام روز گذشته از سوی حکومت اعلام گردید.

پیش ازین گفته می‌شد اعضای کابینه در چندگروه به پارلمان معرفی خواهند شد، اما این مورد روز گذشته به گونۀ مکمل از سوی حکومت اعلام شد.