thنیروهای امنیت ملی یک گروه از آدم‌ربایان را در کابل بازداشت نموده یک کودک ۱۲ساله را نیز از چنگ آنان نجات داده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که یک گروه پنج‌نفری یک کودک دوازده‌ساله را ربوده بودند.

این کودک که صنف پنجم آموزش‌گاه نیز بوده، از ۲۰روز بدین‌سو در ساحۀ تایمنی شهر کابل ربوده شده و طی این مدت از سوی رباینده‌گان در ولسولی پغمان کابل و شهر چاریکار ولایت پروان نگه‌داری شده‌است.

در خبرنامه آمده‌است این رباینده‌گان که از خانه‌وادۀ وی در بدل رهایی‌اش ۲۰۰هزار دالر امریکایی درخواست کرده بودند پیش از هرگونه اقدام نادرست توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند.

آدم‌ربایی یکی از شیوه‌های معمول در افغانستان، به ویژه در پایتخت و یکی از روش‌های باندهای ره‌زن به خاطر دریافت پول است.

تا کنون شمار زیادی از افراد ربوده‌شده به دلیل تاخیر در رسیدن پول به رباینده‌گان ویا نداشتن مقدار پول درخواست شده قربانی شده و از سوی رباینده‌گان کشته شده‌اند.