IMG_618519f9874f-7bb1-4aff-b981-2e45eb422bb3نشستِ سه روزه تحتِ عنوان معرفی پالیسی جندر از سوی آمریتِ جندرِ وزارت مبارزه علیهِ مواد مخدر به همکاری اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا(USAID) به منظور تقویتِ افزایش حساسیت جندر از طریق معرفی مفاهیم مرتبط به مسایل جندر، فهمیدن ارتباط مفاهیم مذکور در محل کار، برنامه ریزی و انکشاف پالیسی، مرور و کمک به پالیسی جندر و استراتیژی و پلان کاری وزارت مبارزه با مواد مخدر، برگزار گردید.

هارون رشید شیرزاد، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر، الین دی گوزمین، نماینده افسر قرارداد اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا(USAID)، لیجیا کارواحل رئیسه کندهار فوت زون و بخشی از روئسا و کارمندان وزارت برای بحث روی پالیسی مذکور در این نشست شرکت نمودند.

هارون الرشید شیرزاد معین پالیسی و همآهنگی، ضمن اظهار قدردانی از اشتراک کننده گان در بحثِ سه روزه ای مربوط به جندر گفت:”ما در گذشته با مشکل اساسی موضوعات مرتبط به جندر مواجه بوده ایم و هنوز هم متأسفانه که در این رابطه چندان کار اساسی صورت نگرفته است. لذا، ما در تلاش هستیم که در بخش جندر و مسایل مرتبط به آن، باید یک پالیسی کامل‌تری که بتواند ادارات همکار وزارت را نیز شامل شود، بسازیم و جهت تطبیق آن از ادارات محترم دیگر نیز بخواهیم که تا در این عرصه همکاری نمایند.”

این در حالیست که 3 سال قبل با ایجاد آمریت جندر در وزارت مبارزه با مواد مخدر، پالیسی جندر وزارت مبارزه با مواد مخدر توسط آمریتِ مربوط به جندر، ساخته شده است که با کمبودی های فراوانی نیز مواجه می باشد. بنا براین، در نشستِ سه روزه روی طرح و چگونه‌گی تطبیق پالیسی جندر بحث صورت گرفت، تلاش‌ها برای توسعه ای این پالیسی و همکاری های ادارات همکار وزارت مبارزه با مواد مخدر، متمرکز خواهد بود.

در روز سوم این نشست، نماینده گان بخش جندر وزارت امور زنان، وزارت انرژی و آب، وزارت انکشاف دهات رییس ولایت قندهار و  … شرکت کردند و روی غنی سازی پالسی جندر نظریات موثر شان در یک روش عملی و نظری در میان گذاشتند و شامل پالیسی گردید.

بعد از تصحیح و ویرایش متن پالیسی، به‌زودی آماده و مورد اسفتاده این بخش قرار خواهد گرفت.