۲۴images__stories__provinces__north__kunduz-city-sqwair-1 آموزش‌گاه، که به دلیل درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز بسته شده بودند، دوباره به کار آغاز نمودند.

دفتر رسانه‌های وزارت معارف افغانستان، با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که ۲۴ آموزش‌گاه از ۲۷ ثور بدین‌سو به دلیل درگیری مسلحانه میان مخالفان دولت و نیروهای امنیتی در ولسوالی دشت ارچی کندز بسته شده بودند.

خبرنامه می‌افزاید که ریاست معارف کندز روز گذتشه با هم‌کاری علمای دین و ریش‌سفیدان این آموزش‌گاه‌ها را بازگشایی نماید.

وزارت معارف هم‌چنان می‌خواهد که عملیات‌های نظامی از بخش‌های مسکونی و دور و بر معارف دور نگه داشته شود تا به دانش‌آموزان آسیب نرسد.