کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که مهاجران افغان با شرایط دشوار، فقر و بیکاری مواجه اند و خشکسالی و سایر حوادث طبیعی زندگی آنان را تهدید می‌کند.

های کیونگ جون، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)این موضوع را در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای حکومت سرپرست مطرح کرده است.

ارگ به روز دوشنبه، چهاردهم حوت با نشر خبرنامه‌ی از دیدار های‌کیونگ جون، رییس بخش آسیا و اقیانوس آرام کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و لیونارد زولو، رییس این اداره در افغانستان با مولوی عبدالکبیر خبر داده است.

در خبرنامه آمده که رییس آسیا و اقیانوس آرام کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این دیدار گفته است که این اداره در راستای حل مشکلات مهاجران افغان متعهد است و کمک‌هایش را ادامه خواهد داد.

او گفته است که مهاجران افغان با شرایط دشوار، فقر و بیکاری مواجه اند و خشکسالی و سایر حوادث طبیعی نیز زندگی شان را تهدید می کند.

براساس خبرنامه این مقام کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان، افزوده است برعلاوۀ کاریابی، در زمینه های سرپناه، صحت و معارف باید با مهاجران بگونه‌ی اساسی کمک صورت گیرد.

او تاکید کرده است که برای اشتغال‌زایی به مهاجران و بیجاشدگان نیاز است تا نهادهای داخلی و خارجی به منظور تقویت اقتصادی افغانستان و عملی‌سازی پروژه های زیربنایی، دخیل شوند.

رییس بخش آسیا و اقیانوسیه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که با ارائه گزارش خود در نشست آیندۀ جینوا در خصوص مهاجران افغان، خواهان کمک بیشتر به آنان خواهد شد و حقایق موجود افغانستان را شریک خواهد کرد.