ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان می‌گوید که قرار است فردا به دستور رهبر امارت اسلامی حکم قصاص در این ولایت اجرا شود.

این ریاست با نشر خبرنامه‌ی گفته که این حکم به روز دوشنبه، هفتم حوت به دستور رهبر امارت اسلامی اجرا می‌شود.

در خبرنامه درباره این‌که به چه تعداد افراد قرار است قصاص شوند و نیز در رابطه به اتهامات آنان اشاره‌ی نشده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در جوزجان از همه باشندگان شبرغان خواسته تا بدون هر نوع وسیله الکترونیکی در محل حضور یابند.

سه روز پیش نیز دو تن به اتهام قتل از سوی امارت اسلامی در ولایت غزنی قصاص شدند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست به روز پنج‌شنبه، سوم حوت اعلام کرد که با تایید هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی دو مرد به اتهام قتل در ولایت غزنی اعدام کرده است.

سید جمال و گل‌خان افرادی بودند که به اتهام دو پرونده قتل حکم اعدام شان توسط محاکم ابتدائیه، مرافعه و تمیز تایید شد و پس از تائید رهبر امارت اسلامی در غزنی قصاص شدند.