اداره ملی خط آهن اعلام کرده که در هفته‌گذشته ۹۲ هزار و ۲۳۳ متریک تُن کالا انتقالات از طریق خطوط آهن کشور صورت گرفته است.

این اداره روزیکشنبه، ششم حوت با نشر اعلامیه‌ی گفته این انتقالات از طریق بنادر حیرتان، آقینه و تورغندی شامل اموال نفتی، غیرنفتی و سایر مواد به کشور وارد و صادر شده است.

بر اساس اعلامیه‌ی در این میان ۷۵ هزار و ۶۹۸ تُن از طریق خط آهن حیرتان، ۵ هزار و ۵۴ تُن از طریق خط آهن آقینه و ۱۱ هزار و ۴۸۱ تُن از طریق خط آهن تورغندی صورت گرفته است.

به گفته این اداره در هفته‌گذشته ۲ هزار و ۲۴۷ تُن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده که  شامل کینو، کچالو، میوه خشک و جوس انار میشود.

پیش از این نیز اداره ملی خط‌ آهن اعلام کرده بود که در هفته گذشته ۱۰۲ هزار و ۳۲۷ متریک تُن کالا انتقالات از طریق خطوط آهن کشور صورت گرفته است.

همچنین اداره خط آهن افزوده است که شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بهتری را برای تاجران فراهم می‌سازد.