وزارت معادن و پطرولیم حکومت سرپرست از دواطلبی مجدد معدن یاقوت جگدلگ خبر داده است.
این وزارت به روز جمعه، چهارم حوت با نشر خبرنامه‌ی گفت که نشست داوطلبی مجدد برای معدن یاقوت جگدلک را میان شرکت های آریانا هایلند و مرزا سلطانی برگزار کرده است.
در خبرنامه آمده که در نتیجه این داوطلبی، شرکت آریانا هایلند با قبول ۴۴ سهم برای امارت اسلامی، برنده این داوطلبی اعلام شده است.
به گفته وزارت معادن و پطرولیم حکومت سرپرست، شرکت برنده‌ی این داوطلبی قرار است مبلغ ۲۷ میلیون ۵۰۰ هزار دالر امریکایی برای استخراج یاقوت از این معدن سرمایه‌گذاری کند.
در خبرنامه آمده که مساحت معدن یاقوت جگدلگ ۶،۹۰ کیلومتر مربع است.
وزارت معادن و پطرولیم حکومت سرپرست همچنان افزوده که شرکت برنده این داوطلبی مبلغ ۵ میلیون دالر در بخش خدمات اجتماعی هزینه کند.