شیرمحمد عباس ستانکزی‌، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست بار دیگر خواستار بازگشایی دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران در کشور شد.
ستانکزی به‌روز پنج‌شنبه در مراسمی یک‌بار دیگر تاکید کرد که دروازه علم نباید بروی کسی مسدود باشد.
معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست که در مراسم فراغت نزدیک به صد دختر از یک مدرسه دینی صحبت می‌کرد گفت: «من یک بار دیگر می‌گویم که دروازه علم نباید بسته نگه‌داشته شود و در این فرق نشود. ما به هر چیز نیاز داریم و ما در هر ساحه به مرد و زن نیاز داریم.»
ستانکزی در این مراسم در پیوند به آموزش دختران هم‌چنان گفته است که پیشرفت و رشد جامعه بی‌آموزش ناممکن است.
معاون سیاسی وزارت خارجه تاکید کرد که، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون علوم عصری به خودکفایی و پیشرفت دست یابد.
ستانکزی از حضور برخی زنان در نشست‌های بیرونی انتقاد کرد و گفت که آنان نمی‌توانند از زنان افغانستان نمایندگی کنند.
او گفت: «یک تعداد از زنان محدود که در بیرون در نشست‌ها صدا بلند می‌کنند و به نمایندگی از زنان افغانستان صحبت می‌کنند، نیاز نیست که نام‌های شان را بگیریم، آنان قطعا نمی‌توانند که نماینده زنان افغانستان باشند.»
این مقام امارت اسلامی همچنان افزود که در حال حاضر حقوق زنان در کشور در مقایسه با هر زمان دیگر تامین است.