برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) با اشاره به اینکه در بیش از دوسال گذشته از هزاران زن کارآفرین در افغانستان حمایت کرده افزوده است که این اقدام موجب چرخه‌ی توانمند‌سازی آنان می‌شود.

یو‌ان‌دی‌پی روزچهارشنبه، دوم حوت با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که کانی‌وگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مسوول برنامه‌ی انکشافی دفتر منطقه‌ی آسیا و اقیانوسیه‌ی این سازمان با زنان کارآفرین در افغانستان دیدار کرده است.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تاکید کرده که در بیش از دو سال گذشته از هزاران زن کارآفرین در افغانستان حمایت کرده که در نهایت زنان بیشتری را به کار می گیرند و چرخه‌ای از توانمندسازی و فرصت را برای آنان ایجاد می کنند.

به گفته این سازمان خانم وگناراجا در مورد چالش‌های موجود در برابر شغل‌های تحت رهبری زنان با آنان بحث کرده است.

پیش از این نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از راه اندازی پروژه‌ی به منظور توانمندی‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان خبر داده بود.

یوناما با اشاره به اینکه کار زنان اقتصاد افغانستان را تقویت می‌کند تاکید کرده که تطبیق این پروژه‌ها زنان‌ کارآفرین را قادر ساخته تا تجارت‌ها را مدیریت کنند.

این در حالی است که نهاد‌های سازمان ملل همواره با راه‌اندازی برنامه‌‌های شامل حمایت از تجارت، آموزش و اعطای قرضه‌های کوچک از سرمایه‌گزاری زنان در کشور حمایت کرده‌اند.

در همین حال برنامه‌های توسعه‌ی سازمان ملل با حمایت از زنان و دختران افغانستان خواهان حمایت‌‌های بیشتر آنان شده‌ است.

فریبا یکی از زنان که مورد حمایت مالی سازمان ملل قرار گرفته در صحبت با این سازمان گفته که با ایجاد دفتر کوچک لبنیاتی در مجمع مسکونی در بامیان زمینه‌کاری را برای زنان دیگر ایجاد کرده است.

ازسوی‌هم براساس گزارش برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد، ممنوعیت کار زنان اقتصاد افغانستان متاثر ساخته و ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است.