کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که گسترش فقر و بیکاری در افغانستان، زندگی بسیاری از مردم را متاثر کرده است.
این کمیته به روز پنج‌شنبه، ۱۶ قوس این موضوع را در گزارشی تازه اش بیان کرده است.
رویدادهای طبیعی از جمله خشک‌سالی، سرازیر شدن سیلاب‌ها و زلزله، تعلیق کمک‌های بین‌المللی و تحریم‌ها بر سیستم بانکی افغانستان از جملۀ دلایل گسترش دامنۀ فقر در کشور خوانده شده است.
صلیب سرخ افزوده که نیمی از جمعیت افغانستان به‌گونهٔ شدید به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
بخش افغانستان این کمیتۀ با استناد به گزارش اخیر سیف دَ چلدرن گفته که یک پنجم خانواده‌ها در افغانستان به دلیل کاهش منابع درآمد، مجبور مجبور به تحمیل کارهای شاقه بالای کودکان شان شده است.
براساس گزارش «سیف د چلدرن» بگونهٔ تخمینی یک میلیون کودک در افغانستان کار می‌کنند و سرپرستی بسیاری از این خانواده‌ها نیز به عهدۀ زنان است.
کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ افزوده است که مشکلات اقتصادی افغانستان قابل درک است.
در گزارش این کمیته از مرد ۴۳ ساله نقل شده که او روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی درآمد دارد؛ مبلغی که برای رفع نیازمندی‌های یک خانواده ناکافی است.
با این همه کمیته صلیب سرخ افزوده که بسیاری مردم در افغانستان بی کار اند و تهیۀ مواد غذایی و دیگر مواد ضروری برایشان خیلی دشوار است.
این کمیته در حالی از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان سخن گفته که جغرافیای افغانستان از همین اکنون وارد فصل سرد زمستان شده است. فصلی که مردم در کنار دیگر نیازمندی‌ها برای فرار از سرما به مواد سوخت نیز نیاز دارند.