در ادامه موج اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور ایران و پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان  حکومت سرپرست از بازگشت بیش از دو هزار مهاجر اهل افغانستان از کشور ایران و پاکستان  خبر داده است.

این وزارت روز چهار‌شنبه،پانزدهم قوس در صفحه ایکس  گفته است که حدود  572 مهاجر اهل افغانستان مقیم پاکستان به روز (سه‌شنبه 14 قوس ) از طریق مرز تورخم وارد کشور شدند.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار  گفته است که حدود 124 خاواده که شامل 572 تن بودند به طور جبری از کشور پاکستان برگشت داده شدند.

 با این حال وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست همچنان اعلام کرده است که همزمان با برگشت مهاجرین از پاکستان  حدود یک هزار و 834 مهاجر اهل افغانستان از طریق مرز اسلام قلعه به کشور برگشت نمودند.

این وزارت به نقل از آمریت سرحدی  اسلام قلعه گفته است که مهاجری تازه عودت کننده که شامل خانواده‌ها و مجردین بودند به گونه اجباری از کشور ایران برگشت داده شدند.

این وزارت تصریح کرده است که برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.