در ادامه  روند اخراج شهروندان اهل افغانستان از کشور پاکستان و ایران ، وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست اعلام کرده است که دست کم 3 هزار مهاجر اهل افغانستان  از این کشور‌ها به افغانستان برگشت نمودند.

این وزارت روز چهارشنبه،هشتم قوس در صفحه ایکس نگاشته است که حدود  2 هزار و 45 نفر مهاجر اهل افغانستان  به تاریخ ( 7 قوس )   به طور جبری و داوطلبانه از ایران به کشور برگشت نمودند.

از سوی هم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  به نقل از ریاست مهاجرین در ننگرهار همچنان  گفته است  که حدود 781 مهاجر افغان مقیم پاکستان، به تاریخ( 7 قوس) خبرداد  صد ها مهاجر از پاکستان به وطن برگشت نمودند.

‏به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار 154 خانواده که شامل 781 تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند.

این وزارت تصریح کرده است که شماری از این  برگشت کننده گان پس از ثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

این درحالی است خلیل الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت  در دیدار با رافیلا لودیک، سرپرست دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان و هیات همراه‌اش در مقر این وزارت حین دیدار و گفتگو در مورد عودت اجباری مهاجرین از پاکستان، ترکیه و ایران و تعداد آنها وضاحت داد و علاوه کرده است  که کشورهای  میزبان مهاجرین، به خصوص ایران، پاکستان و ترکیه، باید از برخورد نادرست وظبط غیر قانونی دارایی واموال مهاجرین خود داری کنند.

اخیرا  مهاجران اهل افغانستان از پاکستان و ایران افزایش چشمگیری داشته است.