سفیر جدید چین در دیدار با سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی گفته که چین هیچ ارادۀ مبنی بر مداخله در امور داخلی افغانستان ندارد.

وزارت امور داخله امارت اسلامی به روز یک‌شنبه با نشر خبرنامۀ از دیدار تعارفی سراج‌الدین حقانی، سرپرست این وزارت با ژیوچینگ، سفیر جدید چین در افغانستان خبر داده است.

آقای چینگ از چین و افغانستان بحیث “دو همسایه خوب” نام برده و افزوده است که کشور اش به استقلال، اعتقدات و فرهنگ افغانستان احترام کامل داشته و هیچ ارادۀ مبنی بر مداخله در امورات داخلی افغانستان را ندارد.

سفیر جدید چین در کابل در این دیدار گفته که افغانستان در دو سال گذشته در بخش‌های مختلف دست‌آوردهای چشمگیری داشته است.

به نقل از خبرنامه وزارت داخله امارت اسلامی، او همچنان ابراز امیدواری کرده که امارت اسلامی در عرصۀ تعامل با جهان نیز دست آوردهای خوب دیگر داشته باشد.

در هیمن حال سرپرست وزارت امور داخله امارت اسلامی در دیدار با سفیر جدید برای افغانستان گفته است که کشور چین همسایه خوب افغانستان است و مردم افغانستان به نیت خوب این کشور باور کامل دارد.

در خبرنامه آمده که سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی در این دیدار به سفیر چین از هرنوع همکاری اطمینان داده و گفته است که کشور در رابطه به افغانستان همیشه موقف و نظر مثبت داشته است.

حقانی در این دیدار از سفیر چین پیشین چین به خاطر انجام ماموریتش به “نحو درست” و نگهداشتن روابط دوستانه و نزدیک چین و افغانستان در شرایط دشوار سپاسگذاری کرده است.

گفتنی است که چین از جمله کشورهای است که پس از رویکار آمدن دوبارۀ امارت اسلامی در افغانستان روابط نزدیکی با حکومت سرپرست داشته و در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری‌های زیادی داشته است.