د افغانستان بانک که تحت کنترل امارت اسلامی فعالیت دارد اعلام کرده است که فردا چهارشنبه، ۲۲ سنبله، مبلغ ۱۵ میلیون دالر امریکایی را به طور لیلام به فروش می رساند.

این بانک در صفحه اکس خود از بانک های تجارتی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط خواسته است که در این داوطلبی شرکت کنند،

بانک مرکزی در حفظ و ارزش پول افغانی تاکید کرده و افزوده است به منظور حفظ و ثبات ارزش پول افغانی بار دیگر ۱۵ میلیون دالر امریکایی را به طور لیلام به فروش می رساند.

این در حال است که در روز های اخیر، ارزش دالر در برابر پول افغانی کاهش یافته است، بانک مرکزی از آغاز سال مالی تا کنون بیشتر از ۸۵۰ میلیون دالر را در بازارهای ارز کشور، لیلام کرده است.