ریاست امر به معروف امارت اسلامی در ولایت بلخ شش تن را به اتهام نواختن و پخش موسیقی در این ولایت بازداشت کرده است.

ریاست امر به معروف، نهی از منکر و شکایات با نشر خبرنامۀ گفته که این افراد حوالی ساعت 12 شب گذشته از سوی محتسبین ناحیه نهم این ریاست بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده که افراد بازداشت شده حین نواختن موسیقی در یک مراسم ختنه بازداشت شدند.

منبع افزوده که افراد بازداشت شده برای تحقیقات بیشتر به ریاست امر به معروف و شکایات سپرده شده اند.

امارت اسلامی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، پخش، نشر، گوش دادن و استفاده از ابزار و آلات موسیقی را منع قرار داده است. هرچند که افراد به خصوص نظامیان وابسته به حکومت سرپرست، به آهنگ‌های مربوط به خودشان را که صدای ابزار موسیقی در آن بکار نرفته اما صدهای موزون دارند حتی در اماکن عمومی نیز گوش می‌دهند.