وزارت مهاجرین و دعودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده که ۲ هزارو ۴۱۰ مهاجر افغانستان روزگذشته به کشور برگشته‌اند.

این وزارت روزسه‌شنبه، بیست‌وهفتم سرطان با نشر خبرنامه‌ی گفته که این مهاجران از طریق مرز اسلام قلعه به کشور برگشته‌اند.

بر اساس بیانیه‌ای این وزارت از میان افراد برگشت کننده ۴۸۸ تن آنان برای دریافت کمک به نمایندگی دفتر سازمان ملل متحد معرفی شده‌اند.

به گفته وزارت مهاجرین و عودت کننده گان برای این افراد «مساعدت‌های خوراکی و غیرخوراکی» نیز صورت گرفته است.

این در حالی است که برگشت و اخراج مهاجران غیرقانونی افغانستان از ایران افزایش یافته است.

براساس گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تن از ایران برگشته‌اند.

گفتنی است که دولت فرانسه نیز برای حمایت از مهاجران افغانستان در در کشور‌های ایران و پاکستان سه میلیون یورو کمک مالی کرده است.