فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که محمد یوسف کارگر، رییس این فدراسیون به عنوان عضو کمیته تخنیکی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده و در جمع 13 عضو این کمیته قرار گرفته است.

فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک اش نوشته که مطابق مکتوب رسمی AFC محمد یوسف کارگر از سال 2023 الی 2027 عضویت کمیته تخنیکی کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب نموده است.

این در حالی است که کارگر رییس فدراسیون فوتبال افغانستان قبلا نیز عضویت کمیته تخنیکی AFC را داشت وتازه به درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا برای چهار سال دیگر در این سمت حضور خواهد داشت.