پسران به مکاتب و دانش‌گاه‌ها بازگشته‌اند اما دختران همچنان در خانه هستند و اجازه ورود به مکاتب یا دانش‌گاه‌ها را ندارند.

امارت اسلامی در بدو رویکار آمدن به تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ خورشیدی مخالفت صریح خود با آموزش دختران را اعلام کرد و دختران بالاتر از صنف ششم از آنزمان تاکنون به مکتب نرفته‌اند.

محرومیتی که از مرز ۵۵۰ روز گذشته و دست‌آوردهای اخیر افغانستان در زمینه آموزش و داشتن جامعه‌ی آگاه را نابوده کرده است.

اقداماتی که امارت اسلامی در راستای حذف زنان از عرصه‌های عمومی جامعه انجام داده از سوی سازمان‌های بین‌المللی «زن‌ستیزانه» خوانده شده و در حال حاضر بخاطر همین سیاست‌های زن‌ستیزانه، بیش از یک میلیون دختر دانش‌آموز خانه‌نشین شده‌اند.

امارت اسلامی بیش از ۳ ماه می‌شود که دختران از ادامه تحصیلات دانشگاهی‌شان نیز محروم کرده و حضور دختران در دانشگاه‌های افغانستان از ۱۰۳۸۵۴ دانشجو در سال ۲۰۲۱ به ۰\صفر در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

سال ۱۴۰۲ خورشیدی که انتظار می‌رفت با ورود دختران به مکاتب و دانش‌گاه‌ها همراه شود، این اتفاق نیفتاد و هنوز دختران این محرومیت «ظالمانه» را تحمل می‌کنند.