وزارت دفاع امارت اسلامی اعلام کرده که ۲۰ دانشجوی افغان که جهت آموزش‌های مسلکی و نظامی در حکومت پیشین به هندوستان رفته بودند پس از ختم دوره تحصیلی دوباره به کشور برگشته اند.

این وزارت روز‌ چهارشنبه، نزدهم دلو از بازگشت ۲۰ دانشجوی افغان از آموزش‌های نظامی هند خبر داده گفته است که این دانش آموزان پس از سپری کردن دو سال دوره آموزشی نظامی برگشته اند.

گفته میشود که این دانشجویان با هماهنگی ریاست ارتباط امور خارجه وزارت دفاع به کابل برگشته اند.

پیش از این نیز ۲۵ دانشجوی افغان که در اکادمی نظامی هند مشغول تحصیل بودند پس از فراگیری آموزش‌های نظامی به کشور برگشتند که مورد استقبال امارت اسلامی قرار گرفت.