بین محصلین لیلیه پوهنتون کابل مشاجره ای لفظی منجر به درگیر ی گردید و در نتیجه گفته میشود که دوتن کشته و چندین زخمی شده اند و تا هنوز رقم تلفات از طرف منابع امنیتی کشور به صورت رسمی تایید نگردیده است. هیئتی متشکل از وکلای پارلمان ، نماینده گان وزارت تحصیلات عالی و نماینده گان از مراجع امنیتی تشکیل گردیده است تا این مشکل را بررسی و حل نمایند و برای اینکه از گسترش این مشکل جلوگیری شده  باشد، وزارت تحصیلات عالی پوهنتون طبی کابل ، پوهنتون کابل ، پوهنتون برهان الدین ربانی و پولی تخنیک کابل را برای ده روز تعطیل نموده است.

گفته میشود که این مشاجره لفظی زمانی به درگیری فزیکی کشانیده شد که برخی از محصلین میخواستند مراسم عاشورا را در مسجد لیلیه ای پوهنتون کابل برگزار نمایند و برخی دیگر از محصلین مانع برگزاری این مراسم در داخل این مسجد شده بودند.

مراسم عاشورا امسال در کابل بدون کدام مشکل امینتی برگزار گردید اما با وجود آن هم مشکلات از این قبیل وجود داشته است.